Daftar Staf

Haris Satriadi, S.Pd.

Staf Akademik Prodi HI

Muniar, S.H.

Kasubag AKK

Dra. Hj. Suharti, M.Pd.

Kabag Tata Usaha